ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 164
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตู้เก็บถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตู้เก็บถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธรณสุข) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 7 จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 ม. 7 ต.หาดเจ้าสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ ๗๘๔๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2566