ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 234
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๑๐๔ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาจัดทำถังขยะคัดแยกขยะรีไซเคิล (โครงเหล็กรูปสัตว์ทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายยินดีต้อนรับ และป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๙ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป28 พฤษภาคม 2567
จัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แบบที่ 1 ความยาว 20.80 ม.)28 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567