ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 19 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2567
 ประเภท :  5 เมษายน 2567 รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 15 ธันวาคม 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 ธันวาคม 2566 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท :  12 เมษายน 2566 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มีนาคม 2566 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 ธันวาคม 2565 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม มีนาคม 2565