ข่าวการเงิน

 ประเภท :  12 เมษายน 2566 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มีนาคม 2566 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 ธันวาคม 2565 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม มีนาคม 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม กันยายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับงายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 เมษายน 2564 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 การจัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2563 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563