นโยบายและแผน

นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

     “หาดเจ้าสำราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว แบบปลอดภัย และยั่งยืน”

1. นโยบายการพัฒนาเมือง

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง  เพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการวางแผนการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน  มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  ปลอดภัย  มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

     1.1   การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

     1.2   การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

     1.3   การเร่งรัด การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

     1.4   การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย

     1.5   การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเสียในชุมชน

     1.6   การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน

     2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชายหาดเจ้าสำราญและชุมชน

     2.2 การพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

     2.3 การจัดระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว

     2.4 การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว                                            

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

     3.1 การจัดวางระบบผังเมืองที่ดี

     3.2 การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้เพียงพอทุกชุมชน

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ทุกระดับทั้งผู้มีฐานะดี  คนชั้นกลาง  ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส    ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะ  อยู่อาศัยอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความสะดวกสบาย  ความสะอาดถูกสุขอนามัย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนได้รับการศึกษา  ความรู้  การฝึกอบรม  ข้อมูลข่าวงานอย่างกว้างขวาง  รวดเร็ว  สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา

     1.1 ส่งเสริมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

     1.2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวันเรียน

     1.3 ส่งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ

     1.4 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  ระบบสารสนเทศทุกสถานการศึกษา  และประชาชนทั่วไป

     1.5 ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม

     2.1 ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

     2.2 การจัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

     2.3 จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     3.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณูปโภค

     3.2 การจัดบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     3.3 การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน

3.  นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ

          มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  มีความโปร่งใส   ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบการบริการ

     1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทศบาล   ในการให้บริการประชาชน  โดยเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง                     รวดเร็วและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม

     2.1 บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

     2.2 เน้นกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาบุคลากร

     3.1 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้  ความสามารถและมาตรฐาน  คุณธรรม  จริยธรรม

     3.3 สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้บริการประชาชนด้วยความ รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ             รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

     มีจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้ที่ดี  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

     1.1   พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

     1.2   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

     1.3   ส่งเสริมการประมงชายฝั่งที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง