วันที่ประกาศหัวข้อ
9 มิถุนายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๓๖๕๐ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2566จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางทะลุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561