เกี่ยวกับเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

    เหตุที่ได้ชื่อว่า "หาดเจ้าสำราญ" ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้ข้าราชบริพารเสาะหาพื้นที่ที่มีอากาศเหมาะสม มีโอโซนพอเหมาะ และน้ำทะเลมีไอโอดีนสูง ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพักผ่อนและรักษาพระวรกายของพระองค์ท่าน จากการสำรวจพบว่า สถานที่ที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างยิ่งต่อพระพลานามัยของพระองค์ท่าน คือบริเวณชายหาดบางทะลุ   พระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระตำหนักที่ประทับ ชื่อค่ายหลวงบางทะลุจากการที่พระองค์ได้ประทับที่ค่ายแห่งนี้ในแต่ละครั้งเป็นเวลาหลายวัน บางครั้งเป็นเดือน ระหว่างช่วงปีพุทธศักราช 2461-2466 ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ พระองค์ทรงเกษมสำราญจากการลงสรงน้ำทะเลเป็นอย่างมาก จังโปรดเกล้า ฯให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ" นับจากนั้นชายหาดบางทะลุ จึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า "หาดเจ้าสำราญ" ซึ่งปัจจุบันนั้ไม่มีร่องรอยของพระตำหนักค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญหลงเหลืออยู่เลย เหลือเพียงชื่อที่ชาวหาดเจ้าสำราญ ได้ภาคภูมิใจและอยู่ในความทรงจำไม่เคยจางหาย          

 

 

วิสัยทัศน์และการพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

     “ หาดเจ้าสำราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว          แบบปลอดภัยและยั่งยืน ” 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหาดเจ้าสำราญนอก 257 198 221 419 คน
หมู่ที่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญใน 899 694 702 1,396 คน
หมู่ที่ 3 บ้านโคกพลับ 258 302 302 604 คน
หมู่ที่ 4 บ้านบางทะลุ 449 635 692 1,327 คน
หมู่ที่ 5 บ้านสมอลก 115 184 205 389 คน
หมู่ที่ 6 บางกุฬา 375 286 326 612 คน
หมู่ที่ 7 หนองตะพุก 36 69 63 132 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อยู่ในเขตตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอเมืองเพชรบุรี ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177  มีพื้นที่ทั้งหมด 19.455  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,159 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียงลงสู่อ่าวไทย มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่เทศบาล 3 สาย ได้แก่ คลองบางทะลุ คลองหัวตาลและคลองใหญ่  มีถนนกั้นน้ำเค็ม  1 สาขา  จากอำเภอบ้านแหลม ผ่านตำบลหาดเจ้าสำราญไปอำเภอท่ายาง

ลักษณะภูมิอากาศ

     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมี  3  ฤดูกาล ตามอากาศทั่วไปของประเทศ สภาพมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล หนาวในรอบปีประมาณ 2 – 3  สัปดาห์

-  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย                   37.1  องศาเซลเซียส

-  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย                   16.1  องศาเซลเซียส

-  ปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ              832  มิลลิเมตรต่อปี

-  ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วง       62 – 80  % 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับ ตรงริมทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญฟากเหนือ เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลนาพันสามแล้วถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลนาพันสามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลแหลมผักเบี้ย  จากหลักเขตที่ 2  คือ ตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลแหลมผักเบี้ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล

ทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 เลียบตามริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต

ที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองขนาน

ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองขนาน

ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ตรงริมคลองชลประทานสาย 3 ฝั่งใต้

ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนอง

ขนานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับ จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 7

การเมืองการปกครอง

     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลหาดเจ้าสำราญ  ตาม     พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนที่  9 ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ  19.455 ตารางกิโลเมตร  โดยมีตราประจำเทศบาลเป็นรูปชายทะเลหาดเจ้าสำราญ  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  226/115  ถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

     - ลักษณะต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพ

       1. เกษตรกรรม (เพาะปลูก, ประมง)

       2. อุตสาหกรรม

       3. พาณิชยกรรม

       4. รับจ้าง

       5. การบริการท่องเที่ยว

1. การเกษตรกรรม

     - ทำนาในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีพื้นที่ทำนาประมาณ      6,137   ไร่

     - ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น               35 ไร่

     - บ่อกุ้งและบ่อปลา                     234 ไร่

     - พื้นที่นาเกลือ                          800 ไร่

   (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี)

     - ประมงในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีเนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลติดชายทะเล ระยะทางประมาณ   6  กิโลเมตร  โดยลักษณะเป็นการทำประมงชายฝั่ง เป็นประมงขนาดกลางถึงขนาดเล็ก

2. อุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีเพียงโรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นแรงงานในครอบครัว

3. การพาณิชยกรรม/การบริการ

     การพาณิชยกรรมและการบริการส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยอาคารร้านค้าต่าง ๆ จะตั้งอยู่ในเขตชุมชนบริเวณริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  3177  และถนนหาดเจ้าสำราญ       โดยแบ่งประเภทร้านค้าได้ดังนี้

     -  ร้านขายของชำ                                      25  ร้าน

     -  ร้านอาหารเครื่องดื่ม                                47  ร้าน

     -  ร้านเสื้อผ้า                                             3  ร้าน

     -  ร้านบริการเสริมสวย                                12  ร้าน

     -  ร้านจำหน่ายยา                                        2  ร้าน

     -  โรงแรม                                               14  แห่ง

     -  ปั๊มน้ำมัน                                               2  แห่ง

(ที่มา : กองคลัง)

 

4. การท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามเป็นชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมทั้งมีสถานที่พักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท ที่สวยงามหลายแห่ง จึงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวโดยมีจำนวน 33,600 คน ต่อปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ  13,440,000 บาท ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายประมาณคนละ 400 บาท

 

5. การปศุสัตว์  ในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นตัว  โดยเลี้ยงเพื่ออนุบาลสัตว์แล้วขายเท่านั้น

ชนิด

ครอบครัว

ตัว

หมู

7

169

วัว

91

1,094

ไก่

85

2,921

เป็ด

27

2,075

                                                    

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี) 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  5  แห่ง  แบ่งเป็น

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ มีจำนวนครู 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 1 คน และเด็กเล็ก 54 คน 
  จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางทะลุ มีจำนวนครู 1 คน  เด็กเล็ก 18 คน  จำนวน 1 ห้องเรียน

2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่

 • โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
  มีจำนวนครู  9 คน  นักเรียน  73  คน  และห้องเรียน  11  ห้อง 
 • โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)  ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา
  มีจำนวนครู   9  คน  นักเรียน  83 คน  และห้องเรียน   8 ห้อง
 • โรงเรียนบ้านบางกุฬา  ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา
  มี จำนวนครู  9  คน  นักเรียน  46  คน  และห้องเรียน 8 ห้อง 

  ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีพุทธสถาน  3  แห่ง  คือ  วัดหาดเจ้าสำราญ  วัดบางทะลุ  และวัดดอนบ้านใหม่

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแข่งเรือประมง
นอกจากนั้นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น  ทำบุญวันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันออกพรรษา   งานประเพณีที่มีกันทั่วประเทศ  เช่น  ลอยกระทง 
สงกรานต์  เป็นต้น

 

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ว/ด/ปีเกิด

ภูมิปัญญาด้าน

1

นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อินทร์

124 หมู่ 1

17 ก.ค. 2500

ด้านสถาปัตยกรรม การประกอบเรือ งานไม้

2

นายหวั่น  คล้อยดี

95 หมู่ 2

00 00 2474

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรรมต่างๆ ทางศาสนา

3

นายสนั่น  วงศ์ดำเนิน

28/1 หมู่ 3

24 มี.ค. 2485

ด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทำนา

4

นายชอบ  คล้ายเพชร

140 หมู่ 4

00 00 2471

ด้านการศึกษา เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทย

5

นายช่วง  จันทร์แก้ว

43 หมู่ 5

00 00 2483

ด้านหัตถกรรม เรื่องการจักรสานสุ่มไก่ เข่ง

6

นายเอี่ยน  นิลเถื่อน

24 หมู่ 6

00 00 2482

ด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทำนา

7

นางเนี้ยว จันทร์แก้ว

71 หมู่ 7

00 00 2482

ด้านศาสนา จริยธรรม เรื่องความประพฤติ

ปฺฏิบัติดี อยู่ในศีลธรรม

8

นายจิตรภาณุ คล้ายเพชร

7 หมู่ 4

27 มิ.ย. 2536

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทำหนังตะลุง

กลองยาว

9

นายเฉลิม  แคใหญ่

79/5 หมู่ 2

00 00 2499

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทำแคนวง

 

รายละเอียดฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม/ขนส่ง ในเขตเทศบาลหาดเจ้าสำราญมีการใช้ติดต่อและขนส่งเพียงเส้นทางรถยนต์เท่านั้นซึ่งแยกได้ดังนี้

1.  ถนนสายหลัก

     - ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3177  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่ออำเภอเมืองเพชรบุรี  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  2  ช่องทางวิ่ง  ผิวจราจรกว้าง  7.00  ม.  และมีเขตทางกว้าง  30.00  ม.

     - ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3187  เป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอำเภอท่ายาง สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 10.00 ม. พร้อมไหล่ทางและมีเขตทางกว้าง 20.00 ม.                  

    - ทางหลวงชนบท หมายเลข พบ. 4028 เป็นถนนสายหลักเรียบชายทะเล เป็นเส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอำเภอชะอำ สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อมไหล่ทาง

     - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4033 เป็นถนนสายหลักเรียบชายทะเล เป็นเส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอำเภอบ้านแหลม สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อมไหล่ทาง

2.  ถนนสายรอง

     - ถนนสายทางเข้าหมู่ที่  4  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3177 ใช้ติดต่อกับบ้านบางทะลุ  มีสภาพผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต  2  ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม.

     - ถนนสายแยกหาดเจ้าสำราญ – นาพันสาม (ถนน อบจ.เพชรบุรี) ใช้ติดต่อกับบ้านดอนบ้านใหม่ และบ้านบางทะลุ มีสภาพผิวจราจรเป็นผิวทางลาดยางกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง

     - ถนนสายทางเข้า หมู่1,2 เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 สภาพผิวจราจรเป็นคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

     - ถนนสายทางเข้าหมู่ 2 ตอนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 (ตอนแยกเข้าสถานีพักฟื้นทหารบก) เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิจราจรกว้าง 6.00 ม.

     - ถนนสาย บ้านโคกพลับ-บ้านดอนนาลุ่ม (ทางหลวง อบจ.เพชรบุรี) เป็นถนนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ใช้ติดต่อกับบ้านโคกพลับ หมู่ 3 และบ้านหนองตะพุก หมู่ 7 สภาพผิวจราจรลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง

     - ถนนสายทางเข้าหมู่ที่  6  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3177  เข้าหมู่ที่ 5 ใช้ติดต่อกับบ้านสมอลก หมู่ที่ 5 สภาพผิวจราจรเป็นลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. และเป็นผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,987 ม.

3.  ถนนสายย่อยหรือถนนลูกรังหรือหินคลุก

     ถนนสายย่อยเป็นถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ในเขตชุมชนเข้าด้วยกันโดยถนนซอยจะกระจายอยู่ตามกลุ่มชุมชนทั่วไป  สภาพผิวการจราจรส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  คอนกรีต  หินคลุก  และลูกรัง  ขนาดผิวจราจรเล็กมีระยะเขตทางกว้างประมาณ  3.00 – 5.00  ม.  ดังนี้

     - ซอย 3 หมู่ที่ 2 สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาว350  ม. กว้างเฉลี่ย 4.00  ม. 

     - สายทางเข้าวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 สภาพผิวการจราจรเป็นลาดยางและคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาวประมาณ  320  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม.

     - สายทางเข้าหมู่ที่  3  ยาวประมาณ  2,220  ม.  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. ยาวประมาณ 1,950 ม.

     - สายทางเข้าหมู่ที่ 6 สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต  ยาวประมาณ 500 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.

     - สายทางหมู่ที่ 7 สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตและลูกรัง ยาวประมาณ 1,200  ม. กว้างเฉลี่ย  4.00  ม.  ส่วนที่เป็นคอนกรีตประมาณ  930  ม.

     - สายบางทะลุ  -  ดอนบ้านใหม่  (ถนน อบจ.เพชรบุรี) สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตยาวประมาณ  630  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. 

     สำหรับการบริการด้านการขนส่งในปัจจุบันมีรถโดยสารขนาดกลางซึ่งให้บริการจากเขตชุมชน  หาดเจ้าสำราญไปยังเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยวิ่งตั้งแต่เวลา  05.00 – 18.00 น.  โดยประมาณอัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง

การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีการให้บริการด้านไฟฟ้า ดำเนิน

การโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า   ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง   7   หมู่บ้าน  จำนวน  1,984 ครัวเรือน 

การประปา ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ การให้บริการด้านการประปาดำเนินการโดยประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน จำนวน 952 ครัวเรือน    รวมแล้วมีปริมาณการใช้น้ำประปา  19,356  คิวต่อเดือน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

การไปรษณีย์ – โทรเลข  ในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีที่ทำการไปรษณีย์   

โทรเลข  1  แห่ง  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เป็นที่เช่าจากเอกชน การให้บริการจ่ายจดหมายสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล ทั้งหมด 7  หมู่บ้านจำนวน 1,984 ครัวเรือน ซึ่งครบทุกครัวเรือน โดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เวลาประมาณ 8.30–16.30 น. 

โทรศัพท์  ในเขตเทศบาลยังมีโทรศัพท์ส่วนตัวจำนวน  512   เลขหมาย  ข่ายวิทยุสื่อสาร  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  มีการใช้วิทยุสื่อสารในอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่

การสาธารณสุข  ในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ   1   แห่ง    ให้บริการแก่ประชาชนมีเจ้าหน้าที่เป็น  จำนวน 3   คน คิดเป็นเจ้าหน้าที่  1   คนต่อประชากร  1,544   คน  โดยมาใช้บริการเฉลี่ย  10,272  คนต่อปี   มีร้านขายยา  จำนวน  1 ร้าน  คลินิก  จำนวน 1  ร้าน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เทศบาลได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีการวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สิ่งสำคัญที่สุดได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคล หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

1. แหล่งน้ำ

    1.1  หนอง   บึง   จำนวน   4  แห่ง  ได้แก่

           - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อที่  1 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   2,000  ลบ.ม.

           - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อที่  2  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   1,800 ลบ.ม.

           - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  4   คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  18,000   ลบ.ม.

           - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  5   คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ    2,800   ลบ.ม.

    1.2  คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ 

           - คลองบางทะลุ

           - คลองหัวตาล

           - คลองใหญ่

ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม

   สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย

1) ลานกีฬา หมู่ 4 บ้านดอนบ้านใหม่       
2) สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางทะลุฯ หมู่ 4         
3) ลานกีฬา หมู่ 4 บ้านบางทะลุ (ข้างวัด)         
4) ลานกีฬา หมู่ 2         
5) สนามกีฬาโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หมู่ 2         
6) สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางกุฬา หมู่ 6         
7) ลานกีฬา หมู่ 4 บ้านบางทะลุ (ท้ายหมู่บ้าน) 
8) ลานกีฬา หมู่ 4 บ้านบางทะลุ (ข้างศาลาดับเพลิง)         
9) ลานกีฬา หมู่ 3 บ้านโคกพลับ         
10) สวนภูมิทัศน์หน้าชายหาดเจ้าสำราญ หมู่ 2