หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
 
    1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่
ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
    (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
    (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
    (8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
    2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่
ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่
      (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      (9)  เทศพาณิชย์
 
    3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล
มีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง  ดังนี้
      (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
      (5)  การสาธารณูปการ
      (6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      (9)  การจัดการศึกษา
    (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    (13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    (14)  การส่งเสริมการกีฬา
    (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    (18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่นๆ
    (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (25)  การผังเมือง
    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    (28)  การควบคุมอาคาร
    (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณของเทศบาล

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานเลขานุการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

     - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

     - งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล

     - งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล

     - งานจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลและงานการจัดสถานที่ งานนัดหมาย งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

     - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 

     - งานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

     - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

     - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

     - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

     - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

     - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

     - งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่างๆทราบ

     - งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

     - งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ ดังนี้     

     - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

     - การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลล

     - การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

     - การจัดทำแผนชุมชน

     - การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     - การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

     - การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

     - การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน

     - การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

     - งานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

     - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฃ

     - งานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

     - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ

     - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

     - งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานนิติการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล

     - งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

     - งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

     - งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้

     - งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาล

     - งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้

     - การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

     - การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล

     - การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล

     - การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ ดังนี้     - มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

     งานการเงินและบัญชี การคลัง มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

     - งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     - งานจัดทำเช็คและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

     - งานการับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ

     - งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฏีการเงินสะสม

     - งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

     - งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการจัดซื้อจัดจ้าง

     - งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง

     - งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

     - งานการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

     - งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

     - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 

     - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

     - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

     - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

     - งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

     - งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี 

     - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

     - งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

     - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

     - งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

     - งานลงรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

     - งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

     - งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

     - งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

     - งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด

     - งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทภายในกำหนด

     - ประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีภายในกำหนด

     - งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

     - งานสำรวจและแผนที่ภาษี

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กองช่าง

     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ ดังนี้

     - ด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ 

     - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

     - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า

     - งานปรับปรุงเเก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

     - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

     - งานควบคุมพัสดุด้านโยธา

     - งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานวิศวกรรม มีหน้าที่ ดังนี้

     - ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

     - งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานการวางผังเมืองของเทศบาล

     - งานออกแบบและเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

     - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

     - งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

     - งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

     - งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองช่าง

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล

     - งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     - งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา

     - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

     - งานดูแลและรักษาความสะอาดของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองการศึกษา

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานกีฬาและนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

     - ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาในเทศบาล

     - จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

     - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสุขาภิบาลทั่วไป

     - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบกิจการ

     - งานชีวอนามัย

     งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานอนามัยชุมชน

     - งานสาธารณสุขชุมชน

     - งานสุขศึกษา

     - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

     - งานป้องกันยาเสพติด

     งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

     - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

     - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

    - งานส่งเสริมและเผยแพร่

     - งานควบคุมมลพิษ

     - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - งานติดตามตรวจสอบ

     งานควบคุมโรค มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการเฝ้าระวัง

     - งานระบาด

     - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

     - งานโรคเอดส์

     งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานรักษาและพยาบาล

     - งานสัตวเเพทย์

     - งานเภสัชกรรม

     - งานทันตกรรม