ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 164
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 3650 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ในทีหรือทางสาธารณะ บริเวณจุดที่ ๓ (นายภัทรกร ทรัพย์สิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบริการเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดสถานที่และตกแต่งภายในงาน โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมามหรสพ การแสดง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565