ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

17 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                   1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่ง  คนงาน  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  1  อัตรา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง