ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กรกฎาคม 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

               ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเมือง ค้ำนคร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!