ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กรกฎาคม 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๙ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (ดำ) อู่จักรทอง เซอร์วิส โดย นายบุญเที่ยง ผิวสุข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง