ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โทรทัศน์ LED TV (คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท่ายางโทรทัศน์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง