ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ผ้าออแกนซ่า (สีขาว) จำนวน ๒ ม้วน ๒.ผ้าออแกนซ่า สีเหลือง จำนวน ๓ ม้วน ๓.ผ้าต่วน สีเหลือง จำนวน ๓ ม้วน ๔.เข็มหมุดสี่ขาว จำนวน ๒ กล่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางประทุม สีรุ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง