ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๙ คูู่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจีรพรรณ อินชื่นใจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง