ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดที่ 1- จุดที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดที่ 1- จุดที่ 12
1. นางดวงใจ  คล้ายเพชร
2.นายปกรณ์  อ่ำสำอางค์
3.นายภิชชา  เนาวรัตน์
4.นางสาวนันทนา นุชนารถ
5.นางสมบูรณ์  จีนเทียน
6.นางสาวอริสา  ชุนย่อน
7.นายจิรภัทร บุญเรือง
8.นายต้องชนะ  คุ้มเมือง
9.นายสายชล วงษ์ดำเนิน
10. นางรัตติยา  อยู่เจริญ
11. นายภานุวัฒน์  นามไว 
12. นางสาวอรพรรณ  ทองอ่อน