โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายเลีบบหน้าวัดบางทะลุ(บ้านนายรอด) หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

29 สิงหาคม 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายเลีบบหน้าวัดบางทะลุ(บ้านนายรอด) หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50-1.70 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.20-1.70 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ