โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางมุกดา หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

13 กันยายน 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางมุกดา หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ราคากลางเป็นเงิน 287,000  บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง