โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน(ฝั่งนา) หมู่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

13 กันยายน 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน (ฝั่งนา) หมู่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

-ปรับปรุงอาสนสงฆ์ ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 7.50 เมตร สูง 0.50 เมตร

-ปูกระเบื่้องพื้นศาลาและอาสนสงฆ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร

-ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 5.30 เมตร

-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 8 จุด

-ปรับปรุงทาสีศาลาเดิม 

ราคากลางเป็นเงิน  182,100  บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง