โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมานสามัคคี หมู่ 4 (ซอยบ้านนายกำจัด)

25 กรกฎาคม 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสมานสามัคคี หมู่ 4 (ซอยบ้านนายกำจัด)

-ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง