ประกาศเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันพร้อมน้าดื่มโครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มกราคม 2562
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันพร้อมน้าดื่มโครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการจัดทาอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้าดื่ม งานวันเด็กประจาปี ๒๕๖๒ สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐๐ คน จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเมือง ค้านคร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง