ประกาศเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มกราคม 2562
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่ เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์ จานวน ๑๐ รายการ โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมิต ยงกิจจานุกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง