ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่องประมูลการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวทางสายเทศบาล 4 ด้วยระบบอีเล็กโทรนิกส์(e-Auction)

21 ธันวาคม 2558
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยเทศบาลตำบลหาดตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)  โครงการปรับปรุงขยายผิวทางสายเทศบาล ๔ ชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีตคอนกรีต  หมู่ ๔  ตำบลหาดเจ้าสำราญ