การได้รับงบประมาณ ฯ ปี 2563

6 มกราคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยนายกบุญยอด มาคล้าย เสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาตำหาดเจ้าสำราญ ได้รับงบประมาณจัดสรรตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2โครงการดังนี้
-เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณ 7,567,000 บาท
-เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV งบประมาณ 30,700 บาท
ซึ่งได้รับเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!