ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ต.ค. 2566

30 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 ตุลาคม  2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่

  1. ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล      จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่ง  คนงาน  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  3  อัตรา

 

บัดนี้ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้ดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2566

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

                   ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่

หมายเลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

01-001

นายภูมิรพี  สระสำราญ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

หมายเลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

02-003

นางสาวธนาภรณ์  ผิวอ่อน

2

02-002

นายเอกลักษณ์  จันทร์แก้ว

3

02-001

นางสาวมนสิชา  ธนิสปภาพร

โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร มีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม พ.ศ. 2566