ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะต่่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                    เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทาง QR Code  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!