ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๖

12 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

   ตามที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖  ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  แล้วนั้น  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้