ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี ๒๕๖๖

31 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

         กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน  กลุ่มองค์กรต่างๆ  ในการจัดบริการสาธารณสุข  รายละเอียดตามเอกสาร....

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง