ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจัดทำถังขยะเปียก

23 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ...งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ "ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.หาดเจ้าสำราญ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ใช้สำหรับการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่น ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ทต.หาดเจ้าสำราญ

 

   

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!