การรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีการศึกษา 2566

25 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ที่มีอายุ 2 ปี ถึง 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมระดับก่อนอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีการศึกษา 2566
 
ติดต่อรับใบสมัคร / สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
 
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร มีดังนี้
1) ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง
2) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1  ชุด
3) สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4) ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร