กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 4)

11 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

       วันที่ 10   สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้เข้าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 4) ณ.บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนี้ ได้แจกสื่อความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล ปัญหาและผลกระทบของขยะทะเล โดย ได้น้ำหนักขยะ รวมจำนวน 458 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป 355 กิโลกรัม  ขยะอินทรีย์ 103 กิโลกรัม ขยะทั่วไปที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  1.ถุงพลาสติกอื่นๆ 2.ขวดเครื่องดื่มแก้ว 3.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 4.ถุงก๊อปแก๊ป 5.กล่องอาหารโฟม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง