ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฯ ปี 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

/กุมภาพันธ์2565
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำหนดจัดตารางวัน เวลา และ สถานที่ ในการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหาดเจ้าสำราญ ทุกท่าน เข้าร่วมในการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ตามตารางดังนี้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ประชาคมที่หมู่ 1 บ้านหาดเจ้าสำราญนอก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญใน ณ สวนภูมิทัศน์ชายหาด หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 3 บ้านโคกพลับ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 6 บ้านบางกุฬา ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 5 บ้านสมอลก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 7 บ้านหนองตะพุก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-19.00 น. ประชาคมที่ หมู่ 4 บ้านบางทะลุ ณ ศาลาชุมชนบ้านบางทะลุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!