การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

20 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีข่าวประชาสัมพันธ์
ขณะนี้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับท่านผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านต้องมาติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ตาม วัน เวลาราชการ ซึ่งท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 (ในกรณีที่ในทะเบียนบ้านไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
4. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตองแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
เอกสาร หลักฐานทีต้องนำมายื่น มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผุู้ขอรับเงินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผุ้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ แทน
----จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ------
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!