ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ว/ด/ปีเกิด

ที่อยู่

ภูมิปัญญาด้าน

หมายเหตุ

1

นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อินทร์

17 ก.ค. 2500

124 หมู่ 1

ด้านสถาปัตยกรรม การประกอบเรือ งานไม้

 

2

นายหวั่น  คล้อยดี

00 00 2474

95 หมู่ 2

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรรมต่างๆ ทางศาสนา

 

3

นายสนั่น  วงศ์ดำเนิน

24 มี.ค. 2485

28/1 หมู่ 3

ด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทำนา

 

4

นายชอบ  คล้ายเพชร

00 00 2471

140 หมู่ 4

ด้านการศึกษา เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทย

 

5

นายช่วง  จันทร์แก้ว

00 00 2483

43 หมู่ 5

ด้านหัตถกรรม เรื่องการจักรสานสุ่มไก่ เข่ง

 

6

นายเอี่ยน  นิลเถื่อน

00 00 2482

24 หมู่ 6

ด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทำนา

 

7

นางเนี้ยว จันทร์แก้ว

00 00 2482

71 หมู่ 7

ด้านศาสนา จริยธรรม เรื่องความประพฤติ ปฺฏิบัติดี อยู่ในศีลธรรม

 

8

นายจิตรภาณุ คล้ายเพชร

27 มิ.ย. 2536

7 หมู่ 4

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทำหนังตะลุง กลองยาว

 

9

นายเฉลิม  แคใหญ่

00 00 2499

79/5 หมู่ 2

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทำแคนวง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง