สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายปัญญา บุญเรือง 082-2408228


นายชัชราวุธ การญจน์กีรติศักดิ์ 064-6872514


นายอำนาจ พัชรานุกูลการ 081-8525956


นายเทวา อ่วมแดง 089-1635909


นางสาวรุ่งนภา ทรัพย์สิน 086-3124190


นายสมพิศ ยศสง่า 081-7138760


นายอำนวย นิลเถื่อน 098-2775848


นายชุติเดช หริ่งระรี่ 063-7721713


นายวินัย บัวเรือง 082-5607095