สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายธวัช อิทธิวุฒิ 032-478-555-7 ต่อ 110