สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

รองประธานสภาเทศบาล

นายชัยภัทร ธนิสปสภาพร 081-9422031