สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ประธานสภาเทศบาล

นายถนอม บุญกอง 084-011-1758